Monday, June 16, 2014

Double Kanna 1 2012


Director: Tomomatsu Naoyuki
Production: Akihiro Ito
Producer: Masuko Kyoichi
Original: Nine parts 玖凛
Screenplay: Tomomatsu Naoyuki
Cast: Yuuki Makoto, Yuzu this Saki, Koda Rinashi , Real goose bumps

No comments:

Post a Comment